فیلتر تصفیه استخر

در فرآیند تصفیه آب استخر بدون شک فیلتر تصفیه استخر یکی از مهمترین اجزای آن محسوب میشود. عبور آب از فیلتر استخر یا جکوزی نخستین گام در عملیات تصفیه و بهبود کیفیت آن است. عملکرد فیلتر در بازدهی و کارآیی کل سیستم تصفیه به طور مستقیم مؤثر خواهد بود. از این رو شناخت و انتخاب یک فیلتر تصفیه مناسب برای استخر یا جکوزی امر مهمی در این زمینه محسوب میگردد. این فیلتر کردن در این مرحله تنها به معنی جدا کردن ذرات معلق و جامد خارجی شناور در آب است.