برای هر سیستم تصفیه استخر یک سیستم ضربان و حرکت نیاز است. پمپ تصفیه آب استخر نقش یک قلب برای کل سیستم تصفیه را ایفا میکند. پمپ استخر آب را از کاسه استخر می مکد تا از فیلترها و سایر تجهیزات گندزدایی و ضدعفونی کننده عبور دهد. سپس مجددا آب را به استخر برمیگرداند.

پمپ تصفیه استخر یکی از تجهیزات ضروری در هر نوع استخر است. شما دارای هر نوع استخر یا جکوزی که باشید نیاز دارید که آب آن را جهت تصفیه به گردش (سیرکوله) درآورید. این به گردش درآوردن آب استخر در بازه های زمانی مختلف انجام می گردد. این بازه ها به اندازه و نوع کاربری استخر بستگی دارد.